Sudden Cardiac Arrest - Ngừng tuần hoàn & Sử dụng AED

First Aid Training Centers - Các trung tâm đào tạo First Aid

VinUni Medical Simulation Center (VMSC)
VinUni Medical Simulation Center (VMSC)
Survival Skills Vietnam
Survival Skills Vietnam
CPR & AED
CPR & AED

Restart a Heart, a Life - Heart and Stroke Foundation

Free Download - Tài liệu miễn phí

Guidelines, updates, instruction on First Aid, CPR, SCA...

Các tài liệu, hướng dẫn, cập nhật miễn phí về sơ cấp cứu, hồi sinh tim phổi, ngừng tuần hoàn...

First Aid Guideline VIE (PDF)

AHA Focus Update on Adult Basic Life Support ENG (pdf)